Tłumacz Specjalistyczny

Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński

Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych oraz tłumaczenia ustnego.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

OFERUJEMY

  140 godzin warsztatów tłumaczeniowych
  40 godzin tłumaczeń ustnych
  zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób)
  indywidualne podejście do każdego słuchacza

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Specjalistycznych spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu terminologii prawa, ekonomii, finansów, księgowości, IT, etc. oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

 1. Teorię i pragmatykę przekładu dokumentów poświadczonych
 2. Analizę translatoryczną tekstu
 3. Stylistykę języka polskiego
 4. Terminologię specjalistyczną: Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc. (*utworzenie danej specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych)
 5. Metodologię przekładu tekstów specjalistycznych

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Wykłady
 2. Konwersatoria
 3. Ćwiczenia
 4. Warsztaty przekładowe:
  – tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
  – tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

CEL STUDIÓW

 • przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego
 • zapoznanie słuchaczy z metodyką i warsztatem pracy tłumacza tekstów specjalistycznych
 • zapoznanie słuchaczy z terminologią prawno-ekonomiczną, finansowo-ekonomiczną,
  naukowo-techniczną, naukowo-medyczną, terminologią dokumentów UE, dokumentów korporacyjnych, etc. niezbędną do wykonywania pracy w charakterze tłumacza specjalistycznego
 • zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz wyrobienie u słuchaczy właściwych nawyków tłumaczeniowych

Atuty Podyplomowego Studium w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie

 • wysoka jakość kształcenia
 • wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
 • tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie
 • właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy
 • indywidualne podejście do każdego Słuchacza
 • możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
 • baza dydaktyczna i biblioteczna
 • lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd)

WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW

Kandydat musi spełnić następujące wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka obcego (B2/C1)
 • płynna znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
 • pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna)

Aby uzyskać świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych należy:

 • zdać egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy prawniczej, terminologii prawnej, prawniczej i ekonomicznej
 • uzyskać pozytywną średnią ocen z pracy na zajęciach praktycznych oraz symulacji egzaminu państwowego (egzamin końcowy)

REKRUTACJA NA STUDIA – WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie kandydata o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300zł

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:
Reduta Business Center,
Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:

  300zł opłata rekrutacyjna
  Opłata jednorazowa za studia: 5400zł
  Opłata semestralna: 2950zł (x2)
  Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl