Język angielski dla pracowników administracji publicznej

Język angielski dla pracowników administracji publicznej

Studia Podyplomowe: Języki obce

Dwusemestralne studia podyplomowe: Język Angielski dla Pracowników Administracji Publicznej przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość angielskiego i rozszerzyć słownictwo w zakresie branżowego języka angielskiego, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość języka angielskiego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy z partnerami zagranicznymi oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Program studiów kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w sytuacjach wymagających zastosowania formalnego języka angielskiego, takich jak: obrady, spotkania, wystąpienia, prowadzenie korespondencji czy sporządzanie raportów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 230 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Po zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia w niewielkich grupach, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w branży!

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

  1. Komunikację ustną i pisemną w administracji i biznesie.
  2. Wybrane zagadnienia gramatyczne.
  3. Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej
  4. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie mówienia: prowadzenia rozmów, rozmów telefonicznych, spotkań, przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych.
  5. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie pisania e-maili, listów formalnych, dokumentów i raportów.

Uczestnicząc w warsztatach językowych, słuchacze doskonalą kompetencje językowe w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania tekstów, sprawozdań oraz praktyczne umiejętności biznesowe m.in.: przygotowanie prezentacji, prowadzenie rozmów i spotkań, prowadzenie korespondencji oraz przygotowywanie dokumentów, listów formalnych i raportów w języku angielskim. Istotnym aspektem zajęć warsztatowych na studiach podyplomowych Język Angielski dla Pracowników Administracji Publicznej jest dobór właściwych środków językowych do konkretnych sytuacji zawodowych.

Nowoczesne rozwiązanie: Modułowy system kształcenia

  1. Możesz zdobyć nowe kwalifikacje, otrzymując certyfikaty uczestnictwa w intensywnych kursach specjalistycznego języka obcego (jeden lub dwa semestry)
  2. Spełniając odpowiednie warunki*, po ukończeniu dwóch semestrów zajęć z zakresu specjalistycznego języka obcego, otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

*dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl