Aktualności

Nowa siedziba LSW: Atrium Reduta Business Center

 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Atrium Reduta Business Center
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa

TELEFON:  22 886 50 12

 

 

„Umowy i pisma w języku rosyjskim” 26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-20.00

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza na szkolenie: „Umowy i pisma w języku rosyjskim”

Termin: 26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-20.00

Miejsce: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
(wejście od ul. Karolkowej, I piętro)

Zapisy i dodatkowe informacje: kursy@lingwistyka.edu.pl
Koszt szkolenia: 249zł
Koszt szkolenia ze zniżką dla Studentów, Słuchaczy i Absolwentów LSW: 100zł

Oferujemy szkolenie, które obejmuje zapoznanie się z niezbędnym i aktualnym słownictwem z zakresu korespondencji handlowej i służbowej, współpracy polsko-rosyjskiej oraz zasad prowadzenia dokumentacji biznesowej. W ramach szkolenia prezentujemy również informacje dotyczące sposobów tworzenia listów handlowych, sporządzania notatek służbowych oraz ich struktury. Uczestnicy poznają również wzory listów komercyjnych, jak również niektórych umów cywilnoprawnych. Prowadzący zapozna ich z zasadami tłumaczenia w/w dokumentów na język polski. Proponujemy ciekawe i przydatne ćwiczenia i zadania polegające na prawidłowym zastosowaniu zwrotów oficjalnych w umowach i pismach, poszukiwaniu ich odpowiedników w języku polskim, jak również tłumaczeniu niektórych umów i pism z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Тренинг-обучение «Договоры и коммерческие письма на русском языке» в ЛСВ
Предлагаем одноразовое тренинг-обучение, целью которого является прежде всего представление необходимой базовой актуальной лексики в сфере коммерческой и официальной переписки, польско-российского экономического сотрудничества, ведения коммерческой документации. Кроме того, вы познакомитесь с видами коммерческих писем, особенностями их структуры, образцами коммерческих писем и некоторых гражданско-правовых договоров, спецификой их перевода на польский язык. Вас ждут интересные и эффективные упражнения и задания, связанные с правильным употреблением официальных выражений в договорах и коммерческих письмах, поисков их эквивалентов в польском языке и переводе текстов некоторых договоров и коммерческих писем с русского языка на польский язык и с польского языка на русский язык.

Prowadzący: Elwira Stefańska – doktor nauk filologicznych, językoznawca, rusycysta. Specjalizuje się m.in. w dydaktyce języków obcych oraz tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Doświadczony tłumacz tekstów ekonomicznych i prawno-prawniczych. Autorka wielu publikacji w języku rosyjskim i polskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Woroneżu, także w Rosji otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego. Nauczyciel akademicki, pracuje w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, współpracuje z Uczelnią Łazarskiego oraz renomowanymi szkołami językowymi.

Autorka podręcznika „W świecie biznesu. Język rosyjski dla biznesmenów”. Książka ukazuje się w ramach współpracy
Wydawnictwa Poltext oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. www. lingwistyka.edu.pl

Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Szkolenie adresowane do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych.

Zapraszamy!

Wkrótce rejestracja na szkolenie. Zapraszamy!

Kursy IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego.

IELTS to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

Egzamin trwa około trzech godzin. Podczas egzaminu ocenia się kompetencje językowe kandydata: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne w ciągu 13 ani.

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności.

Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce i za granicą akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

IELTS jest uznawany przez Radę Europy. Skala Poziomów Rady Europy (CEFR) stanowi bazę uznawalności kwalifikacji językowych, usprawniając tym samym mobilność zawodową i edukacyjną.

Kursy Pearson PTE dla nauczycieli przedszkolnych

Egzamin PTE General poziom 3 jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200), są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku oraz są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695).

Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:
– egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania,
– egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku.

 

Egzamin FTBE dla nauczycieli języka angielskiego

LCCI First Certificate for Teachers of Business

Cel egzaminu:

Specjalistyczny egzamin First Certificate for Teachers of Business English jest przeznaczony dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania Business English.

LCCI First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) został stworzony z myślą o nauczycielach języka angielskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie o nauczania specjalistycznego języka angielskiego. Egzamin certyfikacyjny FTBE ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. Rozwija kompetencje nauczyciela w obszarze metodyki nauczania, terminologii i koncepcji biznesowych typowych dla środowiska biznesowego.

Nauczyciele języka angielskiego, którzy przystępują do egzaminu LCCI FTBE poprawiają swoją pozycję na rynku pracy i zwiększają swoje szanse na realizację projektów językowych o profilu biznesowym.

Format i czas trwania egzaminu LCCI FTBE

Egzamin LCCI FTBE trwa 2 godz. 30 min. i dostępny jest na jednym poziomie zaawansowania. Test składa się z trzech części:

Część A: PROFESSIONAL SKILLS ,która sprawdza kluczowe umiejętności zawodowe wymagane od nauczyciela biznesowego takie jak analiza potrzeb, planowanie kursu czy tworzenie sylabusa.

Część B: METHODOLOGY AND MATERIALS, która ocenia znajomość metod uczenia języka biznesowego oraz umiejetność wykorzystania materiałów dydaktycznych.

Część C: BASIC BUSINESS AWARENESS, która sprawdza znajomość terminologii, koncepcji i procesów biznesowych, jak również umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2,5 godziny i jest dostępny w dowolnie wybranym terminie, w procedurze „na żądanie” w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Źródło: http://www.pearson.pl/lcci/egzaminy

Studia podyplomowe: Tłumacz specjalistyczny

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa!

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH (ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI) – nowy nabór!

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne! Zapisy: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Informacje: Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza specjalistycznego. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych.

Oferujemy: 140 godzin warsztatów tłumaczeniowych, 40 godzin tłumaczeń ustnych, zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób), indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Ramowy program studiów:

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Specjalistycznych pozwala doskonalić praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego.

Program studiów obejmuje: Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych, Analizę translatoryczną tekstu, Metodologię przekładu, Stylistykę języka polskiego, Terminologię specjalistyczną z różnych dziedzin.

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty przekładowe: tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych, tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:
• 300zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia: 5400zł,
• Opłata semestralna: 2950zł (x 2).

Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
01-211 Warszawa

tel. 22 12 85 882
E-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Studia podyplomowe: Tłumacz przysięgły

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH (ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI) – nowy nabór!

Zapisy na rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy wstępne trwają!
Kontakt: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Informacje: Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Oferujemy: 140 godzin warsztatów tłumaczeniowych, 40 godzin tłumaczeń ustnych, zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób), indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Ramowy program studiów:

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych spełnia wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu prawa polskiego, prawa danego obszaru językowego, zagadnień prawno-ekonomicznych oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Program studiów obejmuje: Teorię i pragmatykę przekładu dokumentów poświadczonych, Analizę translatoryczną tekstu, Podstawy prawa polskiego i prawa danego obszaru językowego, Metodologię przekładu sądowego, Język prawny i prawniczy, Stylistykę języka polskiego i inne.

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty przekładowe: tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych, tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:
• 300zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia: 5400zł,
• Opłata semestralna: 2950zł (x 2).

Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
01-211 Warszawa
tel. 22 12 85 882

E-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

LSW poleca publikacje dla tłumaczy

Lepsza Strona Wiedzy poleca serię publikacji dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych:

Wydawnictwo CH Beck:

1. Konieczna-Purchała, A. „Przekład prawniczy: Język angielski, praktyczne ćwiczenia”

2. Bogudziński, A., Buczkowski, K., Kaznowski A., „Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów i innych pism w prawie spółek”

3. Kuźniak, M. „Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa”

4. Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kaznowski, A., „Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów gospodarczych”

5. Myrczek-Kadłubicka, E. „Egzamin na tłumacza przysięgłego: Przewodnik po prawie cywilnym”

6.Cieślik, B., Laska, L., Rojewski, M. „Egzamin na tłumacza przysięgłego: komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty”

7. Marschner, H. „Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Zobowiązania. Język niemiecki”

8. Marschner, H. „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe”

9. Marschner, H. „Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Spółka z o. o.”

Wydawnictwo CH Beck jest partnerem projektu rozwoju zawodowego tłumaczy Lepsza Strona Wiedzy!

Polecamy! https://www.ksiegarnia.beck.pl/obcojezyczna

Rejestracja: Kurs TOLES

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza na kursy specjalistycznego języka angielskiego:

Legal and Business English: przygotowanie do egzaminów TOLES Higher/Advanced – nabór do nowej grupy: poziom B1/B2
Zajęcia: wtorki 17.30-19.30 oraz czwartki 17.30-19.30

TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS (TOLES)
Egzamin TOLES jest prestiżowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka ogólnego i prawniczego. Certyfikat TOLES jest uznawany przez uczelnie, międzynarodowe firmy prawnicze, kancelarie i instytucje państwowe.

Seria egzaminów TOLES daje kandydatom możliwość rozwoju kompetencji językowych w zakresie specjalistycznej terminologii prawno-prawniczej i ekonomicznej oraz umiejętności czytania, interpretowania i tworzenia dokumentów, umów i opinii prawnych.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym organizacji Global Legal English UK. Uczelnia posiada uprawnienia do organizowania egzaminów TOLES na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się w siedzibie naszej uczelni.

Informacje i zapisy: kursy@lingwistyka.edu.pl
www.lingwistyka.edu.pl www.lepszastronawiedzy.pl
Zdjęcie użytkownika Lepsza Strona Wiedzy.