Tłumacz Przysięgły

Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński

Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego.

Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumacz Przysięgły: Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, tłumacz nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu tłumaczeń dokumentów poświadczonych.

OFERUJEMY

  140 godzin warsztatów tłumaczeniowych
  40 godzin tłumaczeń ustnych
  zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób)
  indywidualne podejście do każdego słuchacza

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych spełnia wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu prawa polskiego, prawa danego obszaru językowego, zagadnień prawno-ekonomicznych oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

 1. Teorię i pragmatykę przekładu dokumentów poświadczonych
 2. Analizę translatoryczną tekstu
 3. Podstawy prawa polskiego i prawa danego obszaru językowego
 4. Metodologię przekładu sądowego
 5. Język prawny i prawniczy
 6. Stylistykę języka polskiego

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Wykłady
 2. Konwersatoria
 3. Ćwiczenia
 4. Warsztaty przekładowe: tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych oraz tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

CEL STUDIÓW

 • przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (tłumaczenia ustne i pisemne)
 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego
 • zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza przysięgłego
 • zapoznanie słuchaczy z terminologią prawną, prawniczą i ekonomiczną, niezbędną podczas egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego
 • zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia dokumentów poświadczonych, tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych oraz wyrobienie u słuchaczy właściwych nawyków tłumaczeniowych

Atuty Podyplomowego Studium w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie

 • wysoka jakość kształcenia
 • wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
 • tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie
 • właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy
 • indywidualne podejście do każdego Słuchacza
 • możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
 • baza dydaktyczna i biblioteczna
 • lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd)

WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW

Kandydat musi spełnić następujące wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka obcego (C1)
 • płynna znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
 • pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstu z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy oraz rozmowa kwalifikacyjna)

Aby uzyskać świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych należy:

 • zdać egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy prawniczej, terminologii prawnej, prawniczej i ekonomicznej
 • uzyskać pozytywną średnią ocen z pracy na zajęciach praktycznych oraz symulacji egzaminu państwowego (egzamin końcowy)

REKRUTACJA NA STUDIA – WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie kandydata o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300zł

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:
Reduta Business Center,
Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:

  300zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
  Opłata jednorazowa za studia: 5400zł
  Opłata semestralna: 2950zł (x2)
  Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl